HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Badmintonvereniging Zuidwijk/Pendrecht


Badminton in Rotterdam en dan volgens de volgende regels:

Naam en Zetel
Art. 1

De vereniging draagt de naam, BVZP Badminton Vereniging Zuidwijk/Pendrecht en is gevestigd te Rotterdam-Zuid

Inrichting
Art. 2
De organen van de vereniging zijn: Het Bestuur, de algemene vergadering, alsmede diverse commissies die door de algemene vergadering belast zijn met een omschreven taak.

Art. 3
De vereniging heeft ten doel: De lichamelijke ontwikkeling te bevorderen en de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder, en recreatief bezig te zijn.

Art. 4
Zij tracht dit te bereiken door:
a) oefening te verzorgen
b) wedstrijden te organiseren
c) evenementen op het gebied van badmintonsport te organiseren.

Art. 5
De vereniging is opgericht 1 september 1979 Het verenigingsjaar loopt van september tot en met juni. Het boekjaar loopt van september tot en met- augustus.

Leden
Art. 6

De vereniging bestaat uit Seniorleden, dit zijn zij die aan het eind van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. Ereleden zijn zij die zich vijf jaar of meer verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt.

Verplichtingen
Art. 7
De leden zij verplicht:
a) alle regels in dit reglement vervat, alsmede de besluiten van de organen in art. 2, na te leven.
b) de belangen van de vereniging niet te schaden.

Geldmiddelen
Art. 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a) contributie van de leden
b) ontvangsten uit wedstrijden
c) andere inkomsten
d) de leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de A.L.V is vastgesteld.
e) Wanneer een lid in de loop van het boekjaar het lidmaatschap opzegt. blijft deze niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Einde Lidmaatschap
Art. 9
Het lidmaatschap eindigt door:
a) overlijden
b) opzegging van het lid
c) opzegging door het bestuur namens de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het eind van het verenigingsjaar en met een opzeggingstermijn van 4 weken en dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.

Het Bestuur
Art. 10
a) Het bestuur bestaat tenminste uit 5 en ten hoogste uit 9 meerderjarige personen, die door de A.L.V worden gekozen
b) De voorzitter wordt in functie gekozen
c) Tot de aanvang van de A.L.V kunnen door de leden en het bestuur kandidaten worden gesteld.
d) De overige bestuurstaken worden in onderling overleg verdeeld.
e) Ieder bestuurslid treedt 2 jaar na verkiezing volgens een rooster af, doch is terstond herkiesbaar.
f) Een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen 6 weken voorzien.
g) leder bestuurslid is verplicht tegenover de vereniging hun/haar opgedragen taak naar behoren te vervullen.

Bestuurstaak
Art. 11
Behoudens de beperkingen volgens dit reglement is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Het Dagelijks Bestuur
Art. 12
Het D.B. bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Bestuursvergadering
Art. 13
a) Het bestuur vergadert indien de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit verlangen.
b) Besluiten worden aangenomen 1, bij meerderheid van stemmen
c) stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
d) Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter het bindend besluit.
e) De voorzitter zit de vergadering voor, bij diens afwezigheid treedt de secretaris of penningmeester als voorzitter op.
f) De secretaris draagt zorg voor de ledenadministratie en verzorgt de correspondentie en de notulen van de vergadering.
g) De penningmeester draagt zorg voor de financiŽn en afhandeling hiervan.
h) Het bestuur is verplicht van de vermogentoestand aantekeningen te houden, zodanig dat te allen tijden haar verplichtingen en rechten worden gekend.

Algemene Ledenvergadering
Art. 14
Jaarlijks zal uiterlijk 2 maanden na afloop van het boekjaar een jaarvergadering gehouden worden. De agenda bevat onder meer:
a) bespreking notulen vorige vergadering
b) jaarverslag secretaris
c) jaarverslag penningmeester
d) verslag van de kascommissie
e) Benoeming nieuwe kascommissie
f) vaststellen van de contributie
g) Bestuurssamenstelling.
h) Rondvraag

Slotbepaling
A
rt. 15
In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Contact gegevens:   Correspondentieadres : Onyxlaan 43, 3162 TC Rhoon    Telefoon: 06-19408585

 Email:  info@bvzp.nl